Přidat do oblíbených Nastavit jako homepage

hodnota nákupu s DPH:

0,- Kč
Nabídka produktů
Platební metody

Záruka a reklamace

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., Obchodní zákoník, č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění od 1.1.2014 a vztahuje se na spotřební zboží (mobilní telefony) zakoupené výhradně v našem e-shopu nebo v některé z našich obchodních poboček (kamenný obchodů), u něhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Prodávající je obchodní společnost P.V.A. team, s.r.o., IČ: 248 35 307, se sídlem Praha 7, Jirečkova 1017/18, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíc C, vložka 178771 (dále jen „prodávající“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, vyzvednutím zboží v síti obchodních poboček (kamenných obchodech) prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán výrobek nový, a to bezplatně.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím a o něž je předmět zlevněn.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodejce v případě převzetí zboží do reklamace neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 90/2012 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Rozšířené důvody, pro něž může být záruční oprava zamítnuta, jsou uvedeny na vrubu Záručního listu.

Při porušení obecně platných podmínek záruky si prodejce vyhrazuje změnit statut opravy ze záruční (oprávněné) na mimozáruční (neoprávněnou) přímo v místě prodeje. V ostatních případech zůstává rozhodnutí na servisním středisku.

 

3. ZÁRUČNÍ DOBA


Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Záruční doba na příslušenství telefonu (tj. nabíječka, sluchátka, USB kabel, apod.) a na baterie je 24 měsíců.

U použitých telefonů platí záruka 12 měsíců, pokud nebyla sjednána na dobu delší.


Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky a zapsány v záručním listě.

 

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Případně na kterémkoliv z obchodních míst  (poboček) prodejce.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, platný záruční list(1), řádně vyplněný reklamační formulář (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). 
Pozn.
1.  U záručního listu výrobce  není při zaslání zboží vyplněno datum prodeje. Je to z důvodu, že záruční list může být vyplněn až na základě převzetí zboží spotřebitelem (od dopravce). V případě, že byla zásilka převzata a je v pořádku, doplňte datum v ZLV podle data převzetí zásilky, nebo zašlete záruční ZLV s potvrzením o převzetí zásilky s uvedeným datem převzetí na naši adresu. Následně Vám bude vyplněný ZLV doručen zpět.
V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží
uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí,
 
není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu
reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Dle §2110 NOZ kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Dle §2004 NOZ pak platí, že (1) Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

Tzn., že pokud kupující má právo odstoupit a je schopen vrátit věc sice použitou, ale například použitou obvyklým způsobem ještě před objevením vady (§2110 písm.b) pak mu náleží kupní cena celá (viz od prvopočátku zánik).6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ - PENĚZ

Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonem 89/2012Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů (§ 1829).

Pro kladné vyřízení, vrácení zboží, musí být vráceno v takovém stavu, jako při dodávce. To znamená bez viditelných známek použití (sejmuté krycí fólie displeje, fotoaparátu, klávesnice), viditelného poškrábání či dalších známek užívání přístroje! Při nenaplnění této podmínky nebudou vráceny peníze v plné míře. V dalším postupu následujte dle výše uvedené vyřízení reklamace.

Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, včetně vrácení finančního plnění bude spotřebiteli oznámeno do 14 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele. Důležité je datum převzetí a zpětného odeslání.

Toto ustanovení se týká pouze zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobně v našich kamenných provozovnách.

 


6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 


Nejprodávanější
Akční nabídka
Mohlo by vás zajímat

ICQ: 314-490-590 | E-MAIL: infomobily@seznam.cz | TEL: +420608781353 | PÍSEK: 382210092 | TÁBOR:381253448 | BLATNÁ:775983006 | TŘEBOŇ:778072182